Đăng ký thang lương, bảng lương

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp nộp file hồ sơ cho phòng LĐTBXH quận.

  1. Tải biểu mẫu tại đây (link tải)
  2. Chọn mục “nộp hồ sơ” (bên phải mục hướng dẫn) để gửi file hồ sơ.

Bước 2: Phòng LĐTBXH tiếp nhận file hồ sơ, kiểm tra và yêu cầu điều chỉnh nếu có sai sót (doanh nghiệp vào mục “tra cứu hồ sơ” để xem phản hồi từ phòng LĐTBXH).

Bước 3: Nếu hồ sơ đã đúng, công ty in thành 3 bộ (ký và đóng dấu) đem trực tiếp đến phòng LĐTBXH quận để được xác nhận (kết quả chỉ trả trực tiếp tại phòng).

Thành phần của 1 bộ hồ sơ
(sắp xếp theo thứ tự trình bày bên dưới):
1. Công văn đăng ký (ngày tháng của Công văn trùng với ngày đăng ký hồ sơ trực tuyến).
2. Bảng lương và bảng phụ cấp tiền lương (nếu có).
3. Biên bản thỏa thuận.
4. Bảng quy định chi tiết các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh.
5. Bản photo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có công chứng.

2. Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tiền lương; (link tải)
- Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; (link tải)

* Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0236.3.674.334 gặp nhân viên phụ trách.