Đăng ký thang lương, bảng lương

Ngày đăng ký hồ sơ: 06/12/2020     Ngày hẹn trả 21/12/2020
Người nộp (*)  
Số CMND
Địa chỉ người nộp
Email
Điện thoại
Tên tổ chức
Địa chỉ trụ sở
Đính kèm