Đăng ký thang lương, bảng lương

Ngày đăng ký hồ sơ: 20/01/2020     Ngày hẹn trả 04/02/2020
Người nộp (*)  
Số CMND
Địa chỉ người nộp
Email
Điện thoại
Tên tổ chức
Địa chỉ trụ sở
Đính kèm