+ Tuyển dụng vào biên chế
+ Xếp lương công chức mới trúng tuyển
+ Thi tuyển công chức xã phường thuộc quận Sơn Trà
+ XIN VIỆC LÀM
+ Kéo dài thời hạn nâng lương
+ Chuyển công tác
+ về chính sách thu hút nhân tài.
+ Thi tuyễn công chức 2014
+ Về phụ cấp công vụ
+ chính sách thuê nhà chung cư cán bộ diện thu hút